iHerb Ashwagandha popularitetsrankingJag ska ta en titt.

Ashwagandha-rotextrakt för att förbättra livskvaliteten hos äldre människor - en forskningsbaserad analys

Ashwagandha Root Extract effektivt för att förbättra livskvaliteten hos äldre - en forskningsbaserad analys

Spoiler för den här artikeln.

 1. ashwagandha (typ av indisk kaktus)rot (på en tand, ett hårstrå etc.)essensär livskvaliteten (QoL) hos äldre människor,sovaStudier har visat att detta har effekten att förbättra kvaliteten och den mentala vakenheten hos
 2. En 12-veckors, dubbelblind, placebokontrollerad studie med 600 mg per dag.ashwagandha (typ av indisk kaktus)rot (på en tand, ett hårstrå etc.)essensWHOQOL-BREF-poängen för äldre personer som tog WHOQOL-BREF förbättrades till 161,84 i genomsnitt.
 3. ashwagandha (typ av indisk kaktus)rot (på en tand, ett hårstrå etc.)essensrapporteras vara väl tolererat, säkert och fördelaktigt för äldre människor.

"Nyligen.sovaKvaliteten på 'I's' är dålig."

"Det känns som om jag blir tröttare med åren.

"Naturligt för äldre.tilläggLetar efter."

Den här gången är dessa naturliga för äldre människor.tilläggArtikeln riktar sig till personer som letar efter

ashwagandha (typ av indisk kaktus)rot (på en tand, ett hårstrå etc.)essensärsovaStudier har visat att det kan förbättra livskvaliteten och den mentala stabiliteten.

600 mg per dag.ashwagandha (typ av indisk kaktus)rot (på en tand, ett hårstrå etc.)essensKan du leva ett hälsosammare liv med Forskningsresultat.

Innehållsförteckning som går att tappa upp

Vad är ashwagandha egentligen?

Vad är ashwagandha i första hand?

ashwagandha (typ av indisk kaktus)(vetenskapligt namn: Withania somnifera Dunal) har använts i tusentals år inom Ayurveda, den traditionella medicinen i Indien, för att behandla både kropp och själ.stressÖrten har använts som en effektiv medicin, tonic och till och med som ett afrodisiakum för

I dag har deras effektivitet bevisats av modern vetenskap genom olika kliniska studier, och de väcker uppmärksamhet.

Frukten är en vintergrön buske av auberginfamiljen. Namnet kommer från hästens (ashwa) lukt (ganda).
En del tror att den har fått sitt namn efter hästens robusta styrka.

▼ Rekommenderade artiklar.

Grundläggande information om pappret.

Den grundläggande informationen för detta dokument är som följer.

Den artikel som presenteras i detta nummer har titeln.Hos äldre personerashwagandha (typ av indisk kaktus)rot (på en tand, ett hårstrå etc.)essensbefolkningens allmänna välbefinnande ochsovaEffekt och tolerabilitet för förbättring av: en prospektiv, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie.(japansk översättning)".

Titel.Effekten och tolerabiliteten av Ashwagandha-rotextrakt hos äldre för att förbättra det allmänna välbefinnandet och sömnen: en prospektiv, randomiserad studie. dubbelblind, placebokontrollerad studie.
Författare.Sunil B Kelgane, Jaysing Salve, Prasanthi Sampara, Khokan Debnath
TidskrifterCureus.
År för offentliggörande23 februari 2020.
Grundläggande information om pappret.

Inledning.

Historia och traditionell användning av ashwagandha

ashwagandha (typ av indisk kaktus)är en växt med utmärkta adaptogena egenskaper som har använts inom ayurvedisk medicin i århundraden.

Det har använts för en mängd olika åkommor och för att upprätthålla hälsan. I synnerhet har det visat sig vara effektivt vid behandling av äldre.

Det välbekanta "Låt oss använda vetenskapen för att bevisa effektiviteten hos traditionell medicin!

Utmaningar och betydelse för äldre människors livskvalitet.

Förbättra livskvaliteten hos äldre människor, särskilt genom behandling av ledsmärta,sovaoch är viktiga för det allmänna hälsoskyddet.

Livskvalitet (Quality of Life)

Hälsa, lycka, meningsfullhet i livet, relationer, tillfredsställelse med arbete och fritidsintressen,Övergripande tillfredsställelse med livet som det uppfattas av individernaIndikatorer för.

I takt med att världens äldre befolkning växer behövs effektiva läkemedel ochtilläggHanteringen av livskvalitet genom hanteringen av livskvalitet är en nyckelfråga för framtidens hälso- och sjukvård.

Forskningsmål

De två huvudmålen för den aktuella studien är.

Mål för undersökningen.

Bedömning av säkerhet, effekt och tolerabilitet för extrakt av ashwagandha-rot.

Det första målet med denna studie är,ashwagandha (typ av indisk kaktus)(Withania somnifera) Rot.essens(i slutet av meningen, fallande ton) anger en säker slutsats.Utvärdering av säkerhet, effektivitet och tolerabilitet.Är.

tolerabilitet (t.ex. för en läkemedelsdos)

Tolerabilitet är förmågan att tolerera läkemedel ochtilläggorsakad av intag av ämnen som t.ex.biverkningoch obehagssymptom,Måste vara godtagbar för patienten.hänvisar till.

Förbättra den allmänna hälsan och sömnen hos äldre människor.

Allmänt hälsotillstånd hos äldre människor ochsovaFörbättring av kvaliteten påförashwagandha (typ av indisk kaktus)rot (på en tand, ett hårstrå etc.)essensEtt annat forskningsmål är att undersöka effekterna av

Forskningsmetoder

I detta avsnitt presenteras följande tre huvudpunkter om forskningsmetoder.

Forskningsmetoder

Forskningsdesign och deltagare

Denna studie,Dubbelblind, placebokontrollerad studie av män och kvinnor i åldern 65 till 80 år under en 12-veckorsperiod.Är.

Dubbelblind, placebokontrollerad studie

En av metoderna för medicinsk forskning.

Uppdelade i en försöksgrupp och en placebogrupp (som fick ett skenläkemedel),Kliniska prövningar där varken forskare eller deltagare vet vilken grupp som får vilken behandlingÄr.

Detta förhindrar att subjektiva fördomar förs in i forskningsresultaten och möjliggör en objektiv bedömning av behandlingarnas effektivitet.

bias

uppstår i samband med forskning och dataanalys,Tendenser eller fördomar som leder till felaktiga resultat eller åsikter.

Bias kan orsakas av en mängd olika faktorer, inklusive mätfel, slumpmässiga variationer och förväntningar hos forskare och deltagare, och kan hindra objektiva forskningsresultat.

Lämpliga val av studiedesign och dataanalysmetoder kan minimera effekterna av bias.

Deltagare,ashwagandha (typ av indisk kaktus)rot (på en tand, ett hårstrå etc.)essensgrupp (n = 25) och en placebogrupp (n = 25) slumpmässigt fördelades.

Så 50 personer delades in i 25 vardera.

Administrering av ashwagandha-rotextrakt och placebo.

ashwagandha (typ av indisk kaktus)rot (på en tand, ett hårstrå etc.)essensGrupper,600 mg per dag.ashwagandha (typ av indisk kaktus)rot (på en tand, ett hårstrå etc.)essensintagits.

Det är detsamma som den allmänna tillverkarens rekommenderade kapacitet.

Placebogruppen fick samma skenbara dos avkapselintagits.

Bedömning av effektivitet och säkerhet

Effektiviteten bedömdes med hjälp av följande fyra indikatorer

Utvärdering av effektiviteten

 • Frågeformuläret kallas WHOQOL-BREF.
 • sovakvaliteten på ett fält
 • Mental stabilitet vid uppvaknande
 • Läkargenererad bedömning av effektivitet (PGAET)
WHOQOL-BREF

Utvecklad av Världshälsoorganisationen,Ett förkortat frågeformulär för att mäta livskvaliteten (QoL).

Frågeformuläret innehåller frågor om fyra områden: fysisk hälsa, psykisk hälsa, sociala relationer och miljö.

WHOQOL-BREF är utformat för att kunna tillämpas på människor från olika kulturer och åldersgrupper och används ofta för att bedöma livskvaliteten hos patienter och friska människor.

Säkerhet och tolerabilitet,biverkningrapporter och patientgenererad toleransbedömning (PGATT) användes för att utvärdera resultaten.

PGAET (Physician's Global Assessment of Efficacy and Tolerability)

Indikatorer för läkare för att bedöma behandlingens effektivitet och tolerabilitet.

Läkaren observerar patientens symtom och svar på behandlingen och bedömer effekt och tolerabilitet baserat på resultaten.

PGAET ger information som kan användas för att jämföra behandlingens effektivitet och säkerhet, hjälpa till att fatta beslut om val av behandling och fungera som ett objektivt kriterium för att avgöra om behandlingen är framgångsrik eller misslyckad.

Forskningsresultat

Följande tre punkter är viktiga resultat av denna undersökning

Forskningsresultat

 • Förbättringar i WHOQOL-BREF-poäng
 • sovaFörbättrad kvalitet och mental stabilitet hos
 • God tolerans och säkerhetsbedömning.

Förbättringar i WHOQOL-BREF-poäng

ashwagandha (typ av indisk kaktus)rot (på en tand, ett hårstrå etc.)essensjämfört med placebogruppen, statistiskt säkerställtBetydande förbättringar (P<0,0001) observerades.

Den totala WHOQOL-BREF-poängen förbättrades från ett basvärde på 140,53 (8,25) till 161,84 (9,32) i slutet av studien.

De individuella domänresultaten har också förbättrats.

Förbättrad sömnkvalitet och mental stabilitet

Båda grupperna var de första attsovaKvaliteten och den mentala vakenheten vid uppvaknandet var dock relativt låg,ashwagandha (typ av indisk kaktus)rot (på en tand, ett hårstrå etc.)essensi en gruppsovasignifikant förbättrad kvalitet (P<0,0001) och mental stabilitet (P<0,034)Det gjorde jag.

Totalt sett,Allmänt hälsotillstånd,sovaKvalitet och mental stabilitet hosobserverades hos deltagarna i studien.

God tolerans och säkerhetsbedömning.

Deltagarna i den experimentella gruppen ombads att svara på testprodukten medGod tolerabilitet uppvisades.

Även av deltagare i undersökningen,ashwagandha (typ av indisk kaktus)rot (på en tand, ett hårstrå etc.)essensrapporterats vara säkra och fördelaktiga.Nedan följer en sammanfattning av resultaten av undersökningen.

Sammanfattning:.Ashwagandha rot extrakt är användbart för QoL-hantering hos äldre.

Hur var det? Jag vill avsluta med att sammanfatta innehållet i denna artikel.

Spoiler för den här artikeln.

 1. ashwagandha (typ av indisk kaktus)rot (på en tand, ett hårstrå etc.)essensär livskvaliteten (QoL) hos äldre människor,sovaStudier har visat att detta har effekten att förbättra kvaliteten och den mentala vakenheten hos
 2. En 12-veckors, dubbelblind, placebokontrollerad studie med 600 mg per dag.ashwagandha (typ av indisk kaktus)rot (på en tand, ett hårstrå etc.)essensWHOQOL-BREF-poängen för äldre personer som tog WHOQOL-BREF förbättrades till 161,84 i genomsnitt.
 3. ashwagandha (typ av indisk kaktus)rot (på en tand, ett hårstrå etc.)essensrapporteras vara väl tolererat, säkert och fördelaktigt för äldre människor.

I denna studie,ashwagandha (typ av indisk kaktus)rot (på en tand, ett hårstrå etc.)essensochLivskvalitet (QoL) hos äldre människor ochsovakvaliteten på ett fältStudien undersöker hur detta påverkar

I en 12-veckors, dubbelblind, placebokontrollerad studie deltog äldre personer i åldern 65 till 80 årashwagandha (typ av indisk kaktus)rot (på en tand, ett hårstrå etc.)essensResultat av intag av,Förbättrad livskvalitet,sovaFörbättrad kvalitet och mental stabilitet hos

Dessutom.biverkningrapporterades sällan,ashwagandha (typ av indisk kaktus)rot (på en tand, ett hårstrå etc.)essenshar visat sig vara en säker och effektiv metod för äldre människor.

Enligt denna undersökning,ashwagandha (typ av indisk kaktus)rot (på en tand, ett hårstrå etc.)essensär användbar vid hantering av livskvalitet hos äldre människorSlutsatsen blev följande.

Det var allt för den här artikeln. Tack för att du läste till slutet!

FRÅGOR OCH SVAR

アシュワガンダ根エキスは何に効果があるのですか?

Studier har visat att ashwagandha-rotextrakt kan förbättra livskvaliteten (QoL), sömnkvaliteten och den mentala vakenheten hos äldre människor.

どのくらいの期間、どのくらいの量を摂取すれば効果があるのですか?

Forskning har visat att det kan vara fördelaktigt att ta 600 mg ashwagandha-rotextrakt per dag i 12 veckor.

高齢者にとってアシュワガンダ根エキスは安全ですか?

はい、研究により、高齢者に対して良好な忍容性があり、安全で有益であることが報告されています。

Ansvarsfriskrivning.

Platsen är huvudsakligenashwagandha (typ av indisk kaktus)för att ge information om resultaten av studien och inte för att ge medicinsk rådgivning.

Den är inte avsedd att diagnostisera, behandla eller förebygga någon specifik sjukdom eller något specifikt tillstånd.

Följ alltid professionell rådgivning när du använder informationen på denna webbplats.

Företaget kan inte heller hållas ansvarigt för eventuella förluster eller skador som du kan drabbas av till följd av att du agerar på grundval av informationen på denna webbplats.

Användning av AI i innehållsgenerering

I en del av innehållet på denna webbplats används automatisk AI-generering.

Den information som produceras av denna automatiska generering kontrolleras mot faktiska referenser och artiklar, och stor omsorg läggs på att säkerställa dess riktighet och tillförlitlighet.

Syftet är också att öka webbplatsens öppenhet och trovärdighet genom att på lämpligt sätt informera om innehåll som genereras automatiskt.

Webbplatsen anser att automatisering och AI-baserat innehållsskapande kommer att göra det möjligt att tillhandahålla information snabbare och mer exakt, samt tillhandahålla rikare och mer användbart innehåll.

Ashwagandha Root Extract effektivt för att förbättra livskvaliteten hos äldre - en forskningsbaserad analys

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

 • URLをコピーしました!
Innehållsförteckning som går att tappa upp